Riktlinjer för Avelskommittén

Svenska Parson Russell terrier klubbens riktlinjer för Avelskommittén

Specialklubbens/rasklubbens organ för avelsfrågor ska:

 • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som webbsida och klubbtidning.
 • Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor, till exempel genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll och övriga information.
 • Anordna avelskonferenser i de fall klubben har möjlighet att ansöka om bidrag (se regler för ansökan om bidrag).
 • Skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation: rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och jaktduglighet samt exteriör – och i arbetet använda SKK Avelsdata eller annan programvara.
 • Fortlöpande studera rasens utveckling såväl nationellt som internationellt samt redogöra för denna utveckling genom de årliga utvärderingarna av RAS.
 • Ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring bland medlemmarna innan gällande version löper ut, vilket normalt sker var femte år. Efter styrelsebeslut skickas den nya versionen av RAS till SKKs avelskommitté med förslag om att den fastställs.
 • Ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS.
 • Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer.
 • I samband med fullmäktige/årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS (§7, moment 3, punkt 8).

 

Svenska Parson Russell terrierklubbens avelskommitté ska dessutom årligen

 • medverka på SvTek/SKK:s avelskonferenser. Samt redogöra konferenserna genom minnesanteckningar,
  som publiceras i NewsLetter och sänds till styrelsen.
 • regelbundet förankra sitt arbete i SPRTK:s styrelse, genom att föra minnesanteckningar och dokumentera
  sina möten.
 • inför SPRTK:s årsmöte upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års verksamhets-
  plan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för kommande
  arbetsår.
 • göra klar utvärderingen av RAS och sända den till SvTek senast 31 mars, som sedan sänder den till SKK.
  Utvärdering av RAS ska grunda sig på klubbens underlag och rapporter.

Etiska riktlinjer för Svenska Parson Russell terrier klubbens avelskommitté

 • Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och riktlinjer, med
  rasens välfärd i fokus.
 • Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i sina kontakter med medlemmar.
 • Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares skriftliga
  medgivande, behandlas konfidentiellt, såvida de inte bedöms som harmlösa.