Avelskommittén

AKs huvudarbetsuppgift är den rasspecifika avelsstrategin – RAS

… det styrdokument för aveln inom rasklubbarna som Svenska Kennelklubben initierat och som det åligger oss, som rasklubb, att revidera i femårscykler. Det arbetet innebär för AK:s del faktainsamling om rasens mentalitets- och hälsoläge rörande enskilda parsonindivider eller uppfödares avelsresultat, men även för rasen inom och utom landet. Uppgiften är sedan att omvandla dessa fakta till information som primärt kan vara till stöd i arbetet med RAS,  men självklart även som information till klubbens medlemmar.

Avelskommittén består av: