Avelskommittén

AKs huvudarbetsuppgift är den rasspecifika avelsstrategin – RAS

… det styrdokument för aveln inom rasklubbarna som Svenska Kennelklubben initierat och som det åligger oss, som rasklubb, att revidera i femårscykler. Det arbetet innebär för AK:s del faktainsamling om rasens mentalitets- och hälsoläge rörande enskilda parsonindivider eller uppfödares avelsresultat, men även för rasen inom och utom landet. Uppgiften är sedan att omvandla dessa fakta till information som primärt kan vara till stöd i arbetet med RAS,  men självklart även som information till klubbens medlemmar.

Avelskommittén består av:

Information

Ras 3.0

Avelsrådgivning

Riktlinjer AK

Arkiv


Historik

Vårt första RAS arbetades fram under åren 2001-2004 och fastställdes av SKK  i september 2005.  Sedan dess har ett antal årliga genomgångar gjorts där framförallt statistiken setts över.

Vi har under 2009 genomfört en revidering av det ursprungliga dokumentet under ledning av Annica Andersson och Laila Rantanen men goda medlemsinsatser och innehållspåverkan via medlemsmöten och diskussionsforum som har lett fram till en demokratiskt byggd och genomlyst färdig RAS-lunta att sända till SvTek fvb till SKK. Laila Rantanen genomförde och avslutade därmed sitt andra RAS  vilket är en insats för rasen som heter duga. Laila avrundade därmed även sitt engagemang i AK och ersattes genom styrelsens beslut per 1/3 2010 av Berit Burmeister-Lindgren. Berit övertog ansvaret för intygs- och hälsorapportering från Laila och Annica fortsatte i rollen som sammankallande med särskilt ansvar för det avelstrategiska uppdraget samt informationsansvarig gentemot styrelse och Terrierklubbens AK. I september 2012 anslöt Sofie Dahl till avelskommittén genom ett enhälligt styrelsebeslut.