Dags att skriv motioner

Deadline för att skicka in motioner till kommande årsmöte är den 1 november. Detta datum är inskrivet i klubbens stadgar. Skälet till det tidiga datumet är för att alla medlemmar ska kunna läsa motionerna i julnumret av medlemstidningen Newsletter för att kunna ta ställning.
Ni skickar era motioner till sekreterare@terrierklubben.se.
Styrelsen återkommer med information om hur årsmötet kan genomföras vårvintern 2021.

SKKs Frågebank om motioner och årsmöten:

Motioner

Fråga: Vad innebär en motion till ett årsmöte? Kan vilka frågor som helst inlämnas som motion? Kan styrelsen avvisa en inlämnad motion om man anser att ärendet bör behandlas i annan ordning?

Svar: En motion är ett förslag till årsmötet från medlem. Styrelsen skall behandla motionen och kan föreslå avslag, men får inte neka att ta upp motionen på årsmötet.

Fråga: En person som är medlem i läns- och/eller specialklubb lämnar in ett antal motioner till klubbens årsmöte. Innan årsmötet avhålls blir vederbörande utesluten ur klubben. Kan/ska årsmötet behandla motionerna och fatta beslut, eller skall motionerna utgå?

Svar: Ja, årsmötet kan och ska behandla motionerna och styrelsen skall före årsmötet yttra sig på sedvanligt sätt.

Fråga: Vid årsmötet behandlades inkommen motion. Motionen avslogs medan ett tilläggsyrkande till motionen bifölls. Är detta riktigt?

Svar: Nej, detta är inte korrekt. Stor försiktighet och restriktivitet bör råda avseende tilläggsyrkanden.

Fråga: Är styrelsen skyldig att föra en inkommen motion vidare till årsmötet?

Svar: Ja, inkommen motion skall föras till årsmötet, kompletterad med styrelsens förslag till svar.

Fråga: En motion sänds in till styrelsen i god tid före motionstidens utgång. Motionären är dock inte medlem, medlemsavgift betalas in först i samband med motionstidens utgång. Är motionen giltig?

Svar: Om motionären inte är medlem när motionen sänds in, men betalar in medlemsavgift så att avgiften finns bokförd på föreningens konto när motionstiden går ut, är motionen att betrakta som giltig. Om medlemsavgiften betalas in så att den bokförs på föreningens konto efter motionstidens utgång, är motionen ogiltig.

Fråga: En motion sänds in till styrelsen. Tre personer uppges som motionärer, men bara två av dem säger sig vara vidtalade. Är motionen giltig?

Svar: Ja, motionen är giltig, men den personen som inte varit vidtalade skall strykas.

Fråga: Två personer sänder in en motion inför årsmötet. Endast den ena av de två är medlem i klubben. Är motionen giltig?

Svar: Ja, motionen är giltig, men den person som inte är medlem skall strykas.

Fråga: Kan man under pågående årsmöte göra tilläggsyrkanden till en motion?

Svar: Mötesordförandens roll är att leda fullmäktige – årsmöte – enligt vad som framgår av klubbens stadgar. Ordföranden bör efter mötets öppnande, gå igenom de formalia – t ex ordningsfrågor – som kan bli aktuella under mötet. Om mötet godkänner ordförandens förslag till ordningsfrågor, gäller dessa under hela mötet. Ordföranden skall under genomgången informera om han/hon har för avsikt att godkänna tilläggsyrkanden eller ej. Om mötet beslutar att tilläggsyrkanden skall medges, skall tydligt anges vad som gäller för dessa.

Det är viktigt att motioner formuleras på ett tydligt sätt så att tveksamheter inte uppstår. Tydliga alternativ kan formuleras, prioriteringsordning skall då anges. Det förberedande arbetet kan omkullkastas om tilläggsyrkanden som väsentligt avviker från huvudmeningen i motionen bifalls.

Tilläggsyrkanden som väsentligt avviker från motionens huvudinnehåll, bör ej godkännas.