Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier

Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker
sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.

Inom ramen för medlemskapet i en SKK-ansluten klubb har medlemmar vissa skyldigheter gentemot Svenska Kennelklubben. Den som är förtroendevald får exempelvis inte röja, utnyttja eller förmedla information som vederbörande har tillgång till på grund av sin ställning. Det handlar om:

• enskilda medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden,
• sekretessbelagda uppgifter,
• SKKs/klubbens upphovsrättsskyddade material eller annat skrivet material som är SKKs/klubbens egendom.

Svenska Kennelklubben eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning av
medlemmar eller andra inom SKK inte förekommer – inte heller i sociala medier. Detta framgår tydligt sedan
det infördes i SKKs grundregler. Grundregel 1:3 stadgar att det åligger varje medlem i SKK-organisationen
att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer, och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem.
Medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier bör följa vissa regler. Inom SKK ser vi följande
punkter som viktiga ledstjärnor i den digitala kommunikationen:

• att vara öppen och tydlig
• att bidra med kompetens
• att vara ärlig och ansvarstagande
• att vara artig och visa gott omdöme
• att visa respekt för andra
• att respektera upphovsrätten
• att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Var öppen och tydlig
Uttalar du dig i egenskap av medlem i Svenska Kennelklubben ska du vara noga med att alltid berätta vem
du är och i vilken klubb du är aktiv, och vara tydlig med dina egna intressen i sammanhanget. Det är särskilt
viktigt att du berättar var du är aktiv när du framför dina privata/personliga åsikter i frågor som rör Svenska
Kennelklubben eller din klubb. Komplettera gärna ditt inlägg med ett förtydligande av typen: ”De åsikter
och synpunkter som redovisas här är mina egna och delas inte nödvändigtvis av min klubb eller SKK”.

Bidra med din kompetens
Skriv inlägg och bidra gärna till dialogen inom dina specialområden. Tänk på att kunskapsnivån kan variera
avsevärt mellan olika diskussionsforum. Tycker du att ett inlägg bör besvaras men känner dig tveksam till
forumet eller är osäker på om din kompetens är tillräcklig just i det fallet, överväg att i stället tipsa någon
på Svenska Kennelklubbens kansli och låta dem svara.

Var ärlig och ansvarstagande
Har du gjort ett misstag och lämnat felaktig information – erkänn det och rätta det omedelbart. Sociala
medier ger dig närmast oändliga möjligheter att uttrycka dina åsikter, men med detta följer ett ansvar. Av
Svenska Kennelklubbens stadgar, § 1 mål, framgår bland annat att SKK ska informera och sprida kunskap
om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård. SKK ska vidare skapa och bevara goda relationer
mellan omvärlden och hundägaren. Att du som medlem i SKK är ärlig och visar att du tar ansvar för dina
inlägg, även om du skulle göra ett misstag, skapar förtroende både för dig som person och för Svenska
Kennelklubben.

Var artig och visa gott omdöme
Var alltid vänlig och artig. Kortfattade meddelanden, som det ofta handlar om i sociala medier, kan av
mottagaren uppfattas som mycket hårdare än vad sändaren avsåg, i synnerhet i diskussioner där parterna
har skilda uppfattningar. Även om du uppfattar ett påstående om Svenska Kennelklubben, om din klubb
eller om en enskild medlem som mycket negativt eller felaktigt, undvik att trappa upp konflikten. Håll dig
lugn, tydliggör din ståndpunkt så sakligt som möjligt och undvik pajkastning. Använd ett vårdat språk och
undvik svordomar och annan jargong som kan väcka anstöt. Var aldrig nedlåtande i tonen när du talar om
andra personer och tala inte illa om konkurrenter. Tänk på att även en kommentar som du riktar till en viss
person ofta läses av många fler, exempelvis konkurrenter, medlemmar och icke medlemmar. Tänk till en
gång innan du postar dina inlägg och använd ditt sunda förnuft, då ger du ett sansat och seriöst intryck.

Respektera andras rätt att uttrycka sig
Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att var och en är i
sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa åsikter om Svenska Kennelklubben. Att människor
utanför organisationen talar om Svenska Kennelklubben och vår verksamhet – och kanske inte alltid i positiva ordalag – är en realitet som varje enskild medlem och även SKK i stort måste acceptera och kunna hantera.

Respektera upphovsrätten
SKKs officiella logotyper och varumärken, och även klubbarnas, får endast användas för godkända ändamål.
Det är inte tillåtet att använda en logotyp som privat profilbild eller på en blogg som är din privata. Använd
aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovsrättsliga regler
som gäller för olika publikationer. När du i exempelvis ett inlägg på facebook länkar till någon annans
webbplats/sida, var noga med att kontrollera vem du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk.
Var medveten om att det kan uppfattas som om Svenska Kennelklubben/klubben rekommenderar ett visst
företag eller står bakom en viss åsikt. Det finns också en risk att innehållet i den sida eller på den webbplats
du länkar till ändras till något som Svenska Kennelklubben/klubben inte vill förknippas med. Var därför
källkritisk och länka bara till platser som drivs av seriösa ägare.

Agera inte utifrån privata intressen som förtroendevald
Det ställs stora krav på förtroendevaldas integritet, och det ska stå helt klart att du som är förtroendevald
representerar SKK, står bakom organisationens ställningstaganden och inte agerar utifrån privata preferenser.
Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala medier. Generellt gäller att din uppgift som
förtroendevald är att agera vägledande och att dela med dig av den kunskap och information du har. Det
är samtidigt viktigt att komma ihåg att du har tystnadsplikt; du får inte föra vidare alla typer av uppgifter,
exempelvis om medlemmar, som du tagit del av i din tjänst eller genom ditt uppdrag. Tystnadsplikten omfattar även dig som är adjungerad till en styrelse, revisor eller ingår i valberedning – och det även efter att
du lämnat ditt uppdrag.

Kontakta kansliet
Om du i ett digitalt forum upptäcker vad du anser vara otillbörliga kommentarer, bilder eller liknande om
Svenska Kennelklubben eller någon SKK-ansluten klubb, eller om någon enskild medlem/förtroendevald,
kontakta Svenska Kennelklubbens kansli.