Vildsvinstest för terrier

turbofullpoäng

19 maj gjorde Beachrunner’s Hokuspokus som första hund i rasen ett godkänt vildsvinsprov i hägn för terrier. Dessutom med full poäng 44.
Det finns 4 hägn som är godkända av SKK för anlagstest på vildsvin.

Utdrag ur SKK’s regler:

§ 5 Provets uppläggning och genomförande

Provet genomförs i hägn som godkänts av SKKjhk. Val av provhägn görs i samråd med hägnägaren. Vid provet ska 2 galtar finnas i hägnet. Urvalet av provdjur görs av hägnägaren enligt anvisningar som utarbetats till Anlagstest i vildsvinshägn. Anlagstest kan genomföras under vilken tid som helst på året, under förutsättning att länsstyrelsen lämnat dispens till hägnägaren att utan hinder av bestämmelserna i § 16 andra stycket Jaktförordningen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får eller får låta använda hundar under tiden den 1 februari till 31 juli eller med stöd av § 18, tredje stycket Jaktförordningen, att anlagstesta hundars lämplighet för vildsvinsjakt inom vildsvinshägn. Särskild hänsyn ska tagas vid varm väderlek och då inte anordna prov, både vildsvin och hundar är känsliga för värme.
Hunden släpps i hägnet på plats anvisad av domare och hundägaren står kvar på platsen tills han får andra instruktioner av domare. Hunden skall självständigt söka rätt på vildsvin och arbeta med dem. För godkänt prov skall hunden arbeta med vildsvin under skallgivning i 5 minuter eller tills domarna kunnat bedöma alla moment. Om hunden attackerar vildsvinen med överdriven eller ihållande aggressivitet skall provet omedelbart avbrytas. Bedömningen av hunden skall vara avslutad inom 30 min. För godkännande ska hunden vara kopplad 20 minuter efter avslutat prov.
Bedömda egenskaper
Allmänt: Ett rastypiskt arbete för terriers på vildsvin är att finna, markera och irritera djuren i syfte att sätta dessa i rörelse så att passkyttar får skottillfällen. Önskvärt är ett närgånget, rörligt och ihärdigt arbete och att hunden med skall markerar såväl stånd som drev på löpa.
Momenten 1 Sök, avser hundens förmåga att självständigt och effektivt söka av hägnet för att finna vildsvin.
Moment 2 Rörlighet, avser hundens rörlighet vid arbete i kontakt med vildsvin.
Momenten 3 Kontakt, avser hundens närhet till vildsvinet under arbetet.
Moment 6. Skall, avser hundens förmåga att med skall markera jaktens händelseförlopp,

§6 Bedömning

Vid bedömningen tillämpas tvådomarsystem. I samtliga moment tillämpas kvalitetsbedömning, d.v.s. domaren/domarna bedömer hundens arbete i förhållande till provbestämmelserna. Till stöd för domarens bedömningar utarbetas bedömningsanvisningar vid regelbundna domarkonferenser. Domslut grundat på domarens/domarnas uppfattning är slutgiltigt.
Poängskalan i samtliga moment är 0 till 4:
4 Utmärkt
3 Bra
2 Godkänd
1 Ej fullt godkänd
0 Otillräckligt

Momenten 1 Sök, Högsta poäng ges åt hundar som självständigt söker av hägnet och snabbt och effektivt hittar vildsvin. Långsamt arbete med lägre effektivitet minskar poängen liksom om hundföraren måste följa med hunden för att hitta vildsvinen.
Moment 2 Rörlighet, Önskvärt är ett mycket rörligt arbete och låg poäng ges åt hundar med stillastående ståndarbete.
Momenten 3 Kontakt, Hundar som genom stor dådkraft, passion och vilja uppvisar ett närgånget arbete i syfte att sätta vildsvinen i rörelse premieras. Arbete på längre distans, dvs hundar som endast skäller ståndskall minskar poängen.
Moment 6. Skall, Önskvärt är hundar som tydligt markerar jaktens förlopp genom nyanserad skallgivning under stånd, drev med synkontakt och drev på löpa. Bristande skallgivning sänker poängen.

§ 7 Prissättning
Godkänd hund kan tilldelas omdömet utmärkt, mycket bra eller god. Hund som arbetar helt utan respekt och riskerar att allvarligt skada sig själv eller vildsvinet tilldelas omdömet ”grovt fel” GF.
Prissättningen sker efter poängtabellen nedan. Observera att det krävs minimipoäng i varje delmoment såväl som i summan för att uppnå godkänt omdöme.
 

Minimipoäng
Moment Koefficient Maxpoäng Utmärkt Mycket bra God
1 Sök 3 12 9 9 6
2 Rörlighet 2 8 6 4 2
3 Kontakt 4 16 16 12 8
4 Skall 2 8 6 4 2
Summa 44 39 31 20