Stadgar

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben

Beslut om dessa stadgar:
Stadgarna är utformade av stadgegruppen i SPJRTK och Alf Andersson, SvTeKs ordförande, samt beslutade vid ordinarie årsmöte den 15/2 1998 och vid extra ordinarie årsmöte den 2/5 1998. Revidering av stadgarna är utförda av styrelsen i SPRTK och beslutade vid ordinarie årsmöten den 13/ 2011, 5/2 2012 samt den 6/3 2016. Stadgarna justerade utefter SKKs typstadga, fastställda av SvTeK 24/1 2019 och beslutade på årsmötet 24/2 2019.

Rasklubben Svenska Parson russell terrierklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i rasklubben ingående raserna.
Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av specialklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer. Rasklubbens stadgar skall fastställas av SvTeK.

I den mån stadgar för rasklubben strider mot Sv TeKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 Mål
Rasklubben svenska parson russell terrierklubben som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:
• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben:
1. Informera och sprida kunskap om svenska parson russell terrierklubben – dess mål, organisation och
arbetsformer.
2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden.
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKKupprättade riktlinjer.
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
7. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete.
8. Delta i samråd inom och utom SKKorganisationen.

§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också
i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering,
dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Person anställd inom någon del av SKKorganisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem. Man kan även få ett skänkt medlemskap sk. provmedlemskap i ett år av någon som redan är medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation
Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 Årsmöte
Moment 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång. Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna
skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 7 dagar före mötet delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Moment 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/ vice ordförande, eller av styrelsen utsedd person.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden
förekomma:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare
vid mötet
4. Val av två justerare som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt
förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans-
och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående
årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande
verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. A. Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Beslutet skall innefatta jämnt (2, 4, 6 eller 8) antal ordinarie ledamöter enligt § 8
moment 1.
B. Beslut om antal suppleanter 1-4 enligt § 8 moment 1
C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa
stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna
13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 november anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Moment 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och
om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt.
Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Moment 4 Närvarorätt med mera

Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
• Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
• SKKs verkställande direktör.
• Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Moment 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast den 1 november. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande. Styrelsen ska sammanträde minst fyra gånger
per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat:
• Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade
riktlinjer.
• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
• Avge verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.
• Senast 3 veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
• Avge yttrande över ärenden som specialklubben hänskjutit till klubben.
• Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben.
• Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
• Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som specialklubbens stadgar föreskriver.
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Revisorer
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast 3 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före ordinarie årsmöte.

§ 11 Protokoll
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller
valda justeringsmän.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del
av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 1 november inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att
likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av specialklubben.

§ 15 Upphörande av klubben
Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i specialklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie
och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att
användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

Noteringstexter

§ 1, Mål
Första att-satsen kan anpassas efter rasens användningsområde.

§ 4, Medlemsavgift
Om ytterligare medlemskategorier finns i klubb ska dessa regleras i stadgarna.

§ 8 Styrelsen, moment 1 och
§ 10 Valberedning
För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid klubbens första möte:
• 2 ordinarie ledamöter på ett år
• en ledamot i valberedning på ett år

§ 11, Protokoll
Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt till exempel publiceras på klubbens webbplats eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.
End.

———————————————————————————————————————————

>>> Webbpolicy – hämta pdf

Åter till Klubben >>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *