Avelsstrategi – RAS

RAS 3.0

RAS 3.0 är nu fastställt av SKK.

Klicka här för info:

RAS 3.0

Läs vår senaste RAS-utvärdering PRT 2015

RAS Revideringen 2010

Under hela 2009 pågick arbetet inom klubben att revidera den Rasspecifika Avelsstrategin (RAS, vars första version skrevs 2003). Fem år hade gått och SKK vill se årliga genomgångar och mer regelrätta revideringar i femårsintervall. Ett inledande samtal på medlemsmötet i februari 2009 i Eksjö blev startskottet och följdes av diskussioner på ett särskilt upprättat forum på hemsidan där AK presenterade de olika delar i det första RAS som krävde översyn av olika anledningar. Framför allt hade man 2003 satt upp en antal mål för bl. a. hd-röntgen, MH-beskrivningar som inte var uppnådda och det fanns mycket mer att diskutera. Hörsel, ögon- sjukdomar fanns inte med 2003. AK presenterade  de olika delerna inom RAS i totalt sex PowerPointpresentationer och dessa följdes upp med diskussioner som avrundades på ett medlemsmöte i samband med Specialen på Öland i augusti 2009. De frågor som lyftes upp där blev sedan nya frågor i forumet på nätet.  Inför årsmöteshelgen fanns ett rätt
ordentligt genomlyst preliminärt RAS att ta ställning till. Ett fåtal ändringar och tillägg gjordes, så att Avelskommitténs Annica Andersson och Laila Rantanen kunde slutföra arbetet med dokumentet och skicka in det till SvTek f.v.b. till SKK i mitten av mars.En bra revideringsprocess som burits av en bra diskussion och ett seriöst engagemang överlag!Uppdaterad: 2010-03-13

RAS Utvärdering 2008

Svenska Parson Russellterrierklubbens Rasspecifika Avelsstrategi (RAS, vars första version skrevs 2003)
har uppdaterats med fakta från det gångna året 2008 – ladda ner filen som PDF.Vart femte år vill SKK att vi
gör en mer genomgående revidering av RAS-dokumentet. Under detta år är det
nu dags att diskutera hur det nya reviderade RAS ska se ut. Vi ska vara klara med till nästa årsmöte i februari
2010 och vara redo att lämna det ifrån oss till Terrierklubbens fullmäktige i april 2010 för vidare befordran
till Svenska Kennelklubben.
Uppdaterad: 2009-04-23

Hälsoenkät genomförd inom Parson Russell terrierklubben
Parsonklubben beslutade hösten 2008 att genomföra en hälsoenkät av landets parsonhundar. År 2002 gjorde
Laila och Lotta Rantanen en liknande inventering på uppdrag av klubben i och med att man påbörjade arbetet
med RAS. Hösten 2008 stod vi inför en ny utv’rdering av RAS och under 2009 skulle den av SKK påbjudna
5-årsrevideringen av RAS för ras genomföras. Det hade gått mer än sex år sedan Laila och Lotta gjorde den
förra enkätsammanställningen, flera generationer parson har sett dagens ljus, ett ganska stort antal nya
uppfödare och hundägare har strömmat till och inom forskningen görs nya framsteg i att utröna olika sjuk-
domars ärftlighet. Klubbens avelskommitté och styrelse kom gemensamt kommit fram till att en ny genom-
gång av våra hundars hälsa – med medlemmarnas benägna hjälp – skulle ge oss värdefull information om vår
ras hälsostatus.

Hälsoenkäten startades i slutet av november och stod öppen till den 30 april och besvarades anonymt genom
att man kryssade föregivna svarsalternativ. Enkäten är framtagen i mallformat av Svenska Terrierklubben,
men Avelskommittén lade till ett antal frågor som rör vår ras specifikt, såsom till exempel hörsel samt så till
att den harmonierade med det formulär som användes 2002 så att jämförelser skulle underlättas.

Hälsoenkäten omfattade:

  • ALLA NU LEVANDE PARSONHUNDAR registrerade i Sverige
  • De PARSON SOM AVLIDIT under perioden 1/1-2003 till idag (ej valpar som avlidit före 6 veckors ålder)

Vi vände oss till ALLA PARSONÄGARE med hopp om att man ville hjälpa oss att ge sin bild av rasens hälsostatus.
Resultaten är en viktig pusselbit i vårt arbete med att följa upp rasens utveckling och utvärdera de mål vi satt
upp i RAS och kanske för att definiera nya.

Vill man studera enkäten går den att ladda ner här: Enkät i PDF-format

Avelskommittén sammanställer nu svaren och gör en jämförelse med det material som inkom 2002. Presentation
kommer att vara klar till klubbens medlemsmöte i augusti månad (som hålls i samband med Specialen) och göras
tillgänglig för medlemmarna via hemsida och klubbtidning. Valda delar av materialet kommer att användas i den
avelsdiskussion som startats här på klubbens hemsida.

Tack till alla som medverkade i hälsoenkäten!
Parsonklubbens avelskommitté och styrelse

Uppdaterad: 2009-05-15