Parsonklubbens policy

Parsonklubbens policy för funktionärer och medlemmar.
Materialet är hämtat från Terrierklubbens fullmäktigmöte (TF) 2011 med tillstånd från
Svenska terrierklubbens vice ordförande Ove Johansson. Dessa riktlinjer tar upp hur vi
bemöter varandra i klubbarbetet. Syftet med riktlinjerna är att främja och bidra till en god
stämning i klubben, i hela organisationen.

Målet är ett klubbklimat där olika människor som förenas genom sitt hundintresse, kan mötas
och vara aktiva. Var och en utifrån sina egna förutsättningar och önskemål med respekt för
andras.

För alla medlemmar i organisationen i alla sammanhang gäller: att vi handlar och uppträder på
ett sådant sätt att det inte skadar eller motverkar organisationens mål och verksamhet att vi inte
uttalar oss nedsättande om enskilda medlemmar och funktionärer att vi inte uttalar oss på ett sätt
som skadar medlemmars eller allmänhetens förtroende för organisationen Genom att alla använder
gott omdöme och god vilja samt visar respekt och hänsyn gentemot varandra, både människor och
hundar. Så kan vi skapa en trygg och positiv stämning, vilket är bra både för oss själva och för hela
organisationen. Vårt ansvar när vi representerar klubbarna, gäller även kommunikation på Internet
med hjälp av t.ex. diskussionsforum, bloggar, hemsidor eller via e-post. Det kan vara en svår balans-
gång mellan det fria ordet och förtalet därför bör det ske med stort omdöme och sunt förnuft.

Alla människor, hundar och hundsporter är lika mycket värda – alla skall känna sig lika välkomna
till klubbarna.

//SPRTK’s styrelse 2011