Styrelsens månadsbrev i september 2013.

Under våren och den gångna sommaren har jag haft många tillfällen att fundera över föreningsverksamhet i allmänhet och Parsonklubben i synnerhet. Vad som främst återkommit i tankeverksamheten är det, av många omvittnade, bristande intresset för deltagande i årsmöten.

I de flesta föreningar, där årsmötets sammansättning utgörs av fysiska medlemmar, tycks detta vara allmänt förekommande oavsett område inom föreningslivet. Trots alla högtidliga deklarationer om att årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och att det är på årsmötet som medlemmarna fastställer föreningens inriktning och verksamhet så tycks medlemsintresset för detta vara, låt mig försiktigt kalla det, högst begränsat.

Vår klubb utgör i detta sammanhang inget undantag. De tre senast genomförda årsmötena, 2011 – 2013, har tillsammans samlat 47 deltagare, fördelade enligt följande: 2011=16, 2012=19, 2013=12.

Vid senaste årsmötet var 280 medlemmar berättigade att delta. De som deltog motsvarade mindre än 5 % av antalet klubbmedlemmar vilket, å andra sidan, betyder att ca 95 % av medlemmarna inte deltagit i de beslut som fattats. Även om nu detta är fullständigt korrekt enligt stadgarna då huvudprincipen för årsmöten är att mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter vederbörlig kallelse deltar i mötet, så kan kanske den demokratiska legitimiteten kan ägnas en liten tanke.

Vid senaste årsmötet, 17 mars 2013, i Hällekis deltog tolv (12) klubbmedlemmar. Av dessa var sju styrelsemedlemmar, en (1) revisor, en (1) NL-redaktör och endast tre (3) utan uppdrag från årsmöte eller styrelse. Dessa tolv personer utgör 4,3 % av antalet medlemmar vid årsmötestillfället och de tre utan styrelseuppdrag eller styrelseanknytning motsvarar 1, 07 % av medlemmarna.

Det känns frestande att här citera Sverker Olofsson (TV-programmet Plus): ”Ska det vara så?” I praktiken innebär detta, som ett exempel, att stadgeändringar kan beslutas av nio (9) personer, övriga beslutsärenden av sju (7) personer och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen fattas av fem (5) personer. Man behöver inte vara utpräglat konspiratoriskt lagd för att se att detta inte är någon demokratisk idealsituation.

Med förhoppning att vi blir betydligt fler medlemmar vid kommande årsmöten vill jag även påminna om att motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 1 november.

Tommy Torstenson
Parsonklubbens kassör